โรงเรียนบ้านหนองโสน

หมู่ที่ 9 บ้านหนองโสน ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 077-363769
LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
ผู้อำนวยการ

นายปรีชา แป้นเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโสน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองโสนตั้งอยู่หมู่ท่ี 9 ตำบลเวียงสระอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อท่ีจำนวน 20 ไร่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 ประมาณ 5 กิโลเมตรห่างจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีประมาณ 65 กิโลเมตรสร้างขึ้นเมื่อวันท่ี 2 กรกฎาคมพ.ศ. 2482 โดยนายเริ่มรักชาติและท่านหมื่นสิทธิ์สุรกา อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 ตำบลเวียงสระอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมชาวบ้านร่วมก่อสร้าง

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองโสนมีอาคารเรียนป 1 กจำนวน 1 หลังป 1 ขจำนวน 1 หลัง สปช. 105/29 จำนวน 1 หลังส้วมจำนวน 2 หลังโรงอาหารจำนวน 1 หลังห้องสมุด 1 หลังเรือนพยาบาลจำนวน 1 หลังอาคารคอมพิวเตอร์จำนวน 1 หลังหอพระพุทธรูปจำนวน 1 หลังสนามกีฬาจำนวน 1 สนามสนามบาสเก็ตบอลจำนวน 1 สนามลานกีฬเอนกประสงค์จำนวน 2 สนามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 16 คนนักเรียนจำนวน 186 คน

วิสัยทัศน์โรงเรียน

“ภายในปีการศึกษา ๒๕๖5 โรงเรียนบ้านหนองโสน จัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ก้าวทันเทคโนโลยี ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
  2. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 12 ประการ
  3. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ