โรงเรียนบ้านหนองโสน

หมู่ที่ 9 บ้านหนองโสน ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-363769

นายปรีชา แป้นเจริญ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองโสน

Previous
Next

ประวัติ โรงเรียนบ้านหนองโสน

          โรงเรียนบ้านหนองโสน  ตั้งอยู่หมู่ที่  9  ตำบลเวียงสระ  อำเภอเวียงสระ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่  จำนวน  20  ไร่  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  3  ประมาณ  5  กิโลเมตร  ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ประมาณ  65  กิโลเมตร  สร้างขึ้นเมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  พ.ศ.  2482  โดยนายเริ่ม  รักชาติ  และท่านหมื่นสิทธิ์  สุรกา   อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  5  ตำบลเวียงสระ  อำเภอบ้านนาสาร  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมชาวบ้านร่วมก่อสร้าง

           ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองโสนมีอาคารเรียน  ป 1 ก  จำนวน  1  หลัง  ป1 ข  จำนวน  1  หลัง  สปช. 105/29  จำนวน  1  หลัง  ส้วม  จำนวน  2  หลัง  โรงอาหาร  จำนวน  1  หลัง  ห้องสมุด  1  หลัง  เรือนพยาบาล  จำนวน  1  หลัง  อาคารคอมพิวเตอร์  จำนวน  1  หลัง  หอพระพุทธรูป  จำนวน  1  หลัง  สนามกีฬา  จำนวน  1  สนาม  สนามบาสเก็ตบอล  จำนวน  1  สนาม  ลานกีฬเอนกประสงค์  จำนวน  2  สนาม  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  16  คน  นักเรียน  จำนวน  186  คน 

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

“ภายในปีการศึกษา ๒๕๖5 โรงเรียนบ้านหนองโสน จัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐาน ผู้เรียนมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ก้าวทันเทคโนโลยี ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission)

๑. จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

๒. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ 12 ประการ

3. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

เป้าประสงค์หลัก (Goal)

๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนสูงขั้น

 

๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 12 ประการ

 

3. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

4. ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคั

กิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์