โรงเรียนบ้านหนองโสน

หมู่ที่ 9 บ้านหนองโสน ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-363769

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองโสน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อนุบาล 1
3
1
4
1
อนุบาล 2
2
2
4
1
อนุบาล 3
5
4
9
1
รวม อนุบาล
10
7
17
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
10
14
24
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
7
3
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
5
14
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
7
3
10
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
16
7
23
1
ประถมศึกษาปีที่ 6
12
9
21
1
รวมประถม
61
41
102
6
มัธยมศึกษาปีที่ 1
18
16
34
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
18
11
29
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
15
9
24
1
รวมมัธยมต้น
51
36
87
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
122
84
206
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564