โรงเรียนบ้านหนองโสน

หมู่ที่ 9 บ้านหนองโสน ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 077-363769

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 4 4 8 1
อนุบาล 2 7 9 16 1
อนุบาล 3 5 3 8 1
รวม อนุบาล 16 16 32 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 3 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 5 3 8 1
รวมประถม 47 33 80 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 6 27 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 11 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 9 16 1
รวมมัธยมต้น 38 26 64 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 101 75 176 12

บทความล่าสุด