โรงเรียนบ้านหนองโสน

หมู่ที่ 9 บ้านหนองโสน ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 077-363769

ข้อมูลบุคคลากร

 

นายปรีชา แป้นเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางอุสาห์ สีวังลาศ ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางชฎาพร ชุมสวัสดิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวเมตตา ไหมทอง ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายอนุชิต ปฤษฎางค์กูล ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวหัสนีย์ คงวุ่น ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาววิญฉัตร หนูอินทร์ ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวชไมพร พราหม์มณี ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาวโสมพิสุทธิ์ ทองเจิม ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวชนานันท์ อินทนี ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวสุคนรัตน์ พรหมกุล ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาววชิราพรรณ หนูกลิ่น ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวดารารัตน์ อยู่ดี ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสุดารัตน์ คำสุข ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาววิไลวรรณ สมีพันธ์ ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวศศิธร เพชรา ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวนิศารัตน์ หนูรักษา เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวกมลชนก ช่างเรือ ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

บทความล่าสุด