โรงเรียนบ้านหนองโสน

หมู่ที่ 9 บ้านหนองโสน ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-363769

บุคคลากร

 • รูปภาพ
  ชื่อ-สกุล/
  ตำแหน่ง

  นายปรีชา แป้นเจริญ
  ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

  กลุ่มสาระ ฯ : –


  นางสาวจิราภรณ์ แก้วเจริญ
  ครู ชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


  นางอุสาห์ สีวังลาศ
  ครู ชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


  นางชฎาพร ชุมสวัสดิ์
  ครู ชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


  นางอุมาพร ศรีแผ้ว
  ครู ชำนาญการพิเศษ

  กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


  นางสาวหัสนีย์ คงวุ่น
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์


  นางสาวปาริชาติ ทองขวิด
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย


  นางสาวชไมพร พราหม์มณี
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา


  นางสาวปิยมาศ เบ้าวงศ์สกุล
  ครู

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


  นางสาวโสมพิสุทธิ์ ทองเจิม
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


  นางสาวชนานันท์ อินทนี
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ


  นางสาวสุคนรัตน์ พรหมกุล
  ครูผู้ช่วย

  กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ


  นายประทีป คงจันทร์
  พนักงานบริการ

  กลุ่มสาระ ฯ : –


  นางสาวศศิธร เพชรา
  ครู (พนักงานงานราชการ)

  กลุ่มสาระ ฯ : –


  นางสาวชลธี คะเชนทร์
  ครูธุรการ

  กลุ่มสาระ ฯ : –


  นางศิริรัตน์ พัฒนกูล
  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

  กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์


  นายพีรณัฐ กรุงแก้ว
  ครู (อัตราจ้าง)

  กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา