โรงเรียนบ้านหนองโสน

หมู่ที่ 9 บ้านหนองโสน ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-363769

อาคารสถานที่

ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนบ้านหนองโสน

อาคารเรียน
ป.1ก
ปีที่สร้าง 2515
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2521
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2540
อาคารเรียน
สปช.102/26
ปีที่สร้าง 2560
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2553
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อาคารโรงฝึกงาน 102/27
ปีที่สร้าง 2521
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุม
อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปีที่สร้าง 2550
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2520
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2531
ส้วม
สปช.604/45
ปีที่สร้าง 2553
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2548
สนามกีฬา
สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปีที่สร้าง 2543
สนามกีฬา
สนามบาสเก็ตบอล
ปีที่สร้าง 2549
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปีที่สร้าง 2543
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2527
ถังเก็บน้ำ
ฝ.30(พิเศษ)
ปีที่สร้าง 2531
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 0
รั้ว
รั้วคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2531
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555
ถนน/รางระบายน้ำ
ถนนลูกรัง
ปีที่สร้าง 2560